Co je předmětem pojištění domácnosti

19. leden 2011  MediaShow.cz   Bydlíme  2811 zobrazení  552 slov

Pojištění domácnosti je určeno k zabezpečení movitého majetku proti živelným pohromám. Ale také před dalšími riziky jako je například odcizení.

Pojištění se sjednává pro různé typy domácností s ohledem na vybavení. A rovněž pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci.

Reklama

Na jaká rizika lze nemovitost pojistit? Proti požáru, výbuchu, úderu blesku, proti povodni nebo záplavě, nárazu nebo zřícení letadla, proti vichřicí, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíze sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,

nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem, pádu stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, kapalině unikající z vodovodních zařízení nebo médiu vytékajícím z hasicích zařízení.

Jde-li o pojištění budovy, pojištění se dále vztahuje na případy poškození nebo zničení: potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, ii) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.

Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění, byla-li škoda na pojištěné věci způsobena: krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, loupeží, (dále jen "odcizení"). Byla-li škoda na pojištěné věci způsobena úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen "vandalismus").

Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na poškození nebo zničení: pojištěné věci, které vzniklo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci, zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc před odcizením, vzniklo-li jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.

Pojištění pro případ vandalismu se vztahuje pouze na škody vzniklé: uvnitř budovy, překonal-li pachatel překážky zabraňující vstupu do budovy, jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

Předmětem pojištění je: movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou ma jet kem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají; příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil